§8 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   a. Pisemnie na adres Sprzedawcy: F.H.Alsma s.c Alicja Smajek, Leszek Smajek ul. Zakopiańska 115B 30-418 Kraków
   b. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: kontakt@alsma4home.pl
5. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta następujących danych:
   a. Imię i nazwisko
   b. Adres
   c. Adres e-mail.
   d. Datę złożenia zamówienia.                                                                                                                                                                               
  e. Numer paragonu
   f. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
   g. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
   a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z         zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
   b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia               sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
   c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z                     bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy                   ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację                     Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email:                                               porady@dlakonsumentow.pl
   d. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:                                           http://ec.europa.eu/consumers/odr/