Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.alsma4home.pl
1. F.H.Alsma ul. Zakopiańska 115B 30-418 Kraków NIP 679 000 43 88
2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
a. Pod numerem telefonu: 530 285 717 (koszt połączenia według taryfy operatora).
b. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@alsma4home.pl

§1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.alsma4home.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.alsma4home.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną {{hurtową oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia specjalistyczne}} za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
   a. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
   b. Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
   c. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46,                             Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32.
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3 Ceny
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
3. Jeżeli sklep prowadzi akcje rabatową, to dodatkowe rabaty nie sumują się z przecenionymi produktami.

§4 Składanie zamówień
1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
9. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
11. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   a.  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   b. Płatność PayU
2. Rachunek Sprzedawcy:
   a. Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy
   b. Numer rachunku: 17 85910007 0050 0495 3455 0003

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy
1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
   a. InPost Paczkomaty
   b. DPD Kurier
   c. FedEx Kurier
3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia oraz opłacenia zakupu przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane w ciagu 24 godziny.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
   a. InPost Paczkomaty-11,82zł
   b. DPD Kurier-19,89zł
   c. FedEx Kurier-17,82zł
   d. Jeśli kwota zamówienia jest większa lub równa 200zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca

§7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Zwroty’’.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym – w takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Procedura reklamacji
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   a. Pisemnie na adres Sprzedawcy: F.H.Alsma s.c Alicja Smajek, Leszek Smajek ul. Zakopiańska 115B 30-418 Kraków
   b. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: kontakt@alsma4home.pl
5. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta następujących danych:
   a. Imię i nazwisko
   b. Adres
   c. Adres e-mail.
   d. Datę złożenia zamówienia.
   e. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
   f. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
   a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z         zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
   b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia               sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
   c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z                     bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy                   ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację                     Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email:                                               porady@dlakonsumentow.pl
   d. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:                                           http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§10 Postanowienia końcowe
1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.